TEPEJ d.o.o.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Splošno

TEPEJ, proizvodnja in storitve, d.o.o., Velenje (v nadaljevanju: TEPEJ, d.o.o.) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.
TEPEJ d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste prostovoljno posredovali preko: elektronske pošte (na javno objavljen elektronski naslov na tej spletni strani), po klasični pošti naslovljeni na sedež družbe oziroma dostavili osebno, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je TEPEJ d.o.o., naslov: Škale 83B, 3320 Velenje, e-naslov: tepej.doo@siol.net, telefonska številka: / .
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na družbo TEPEJ d.o.o. (na zgoraj navedene kontaktne podatke).
Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani http://www.tepej.si/ se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Teh podatkov posebej ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki oziroma se le izjemoma obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi vaše prostovoljne izjave oziroma katere nam sami prostovoljno posredujete, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve oziroma jim bodo posredovani le, če je za to dana podlaga v zakonodaji.
TEPEJ d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki izjemoma razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev (za namene odpreme pisemskih pošiljk), ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani,
 • osebi, ki jih v družbi TEPEJ d.o.o. uporablja pri svojem delu in se bodo uporabili za kontaktiranje oziroma smiselno dosego namena iz katerega so nam bili posredovani.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:
 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo največ 3 (tri) mesece;
 • vsi osebni podatki v zvezi s poslano ponudbo/vlogo za zaposlitev se hranijo do konca trajanja dotične javne objave prostega delovnega mesta in/ali končanja postopka zaposlitve prijavljenih kandidatov; oziroma 3 (tri) mesece od dneva prejetja vaše ponudbe/vloge, v kolikor ste nam jo posredovali samoiniciativno;
 • enako kot iz prejšnje alineje velja tudi za vaše kontaktne podatke, ki ste nam jih posredovali
Za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, velja predpisan zakonski rok shranjevanja.

Način varstva vaših podatkov

TEPEJ d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete na način iz 1. točke. TEPEJ d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
Kadar osebne podatke hranimo v računalniški obliki, so naši računalniški sistemi zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Na smiselno enak način se zavarujejo tudi osebni podatki, katere hranimo v fizični obliki (tj. razna pisanja).
Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma izbrišejo.
V kolikor obstajajo na spletni strani http://www.tepej.si/ določene povezave na druge spletne strani, ki niso v povezavi z našo družbo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Vaše pravice

TEPEJ d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu TEPEJ d.o.o.
 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do njegovih osebnih podatkov (tj. vpogled),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri TEPEJ d.o.o. in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov t.j. oseba zaposlena v kadrovsko pravni službi, do katere lahko stopite v kontakt na način iz 1. in 2. točke.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.
V Velenju, dne 24.05.2018
 Prejšnja  Vsa dela Naslednja